MTMEDiA Copy  PRESENTERAR Presents Präsentiert presente présenter PRZEDSTAWiENiE

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi
Arbetsversion av Specialarbetet PÅVERKAN genom bild och skrift, Malmö latinskola, S 3 C

VAR Where Wo dove Là où DOKAD MTmedia.SE < 6. PORTFOLiO < 6specialarbete < BildSkrift6specialarbete.html
Slutgiltig version kan rekvireras från Martin Thörnquist

NÄR Whe Wann quando Quand PODCZAS 20 april Vårterminen 1993
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO 30.05.2020


VEM
Who Wer chi Chi KTóRZY
MARTiN THöRNQUiST [Malmö]
HANDLEDARE; Stellan Widholm [Falsterbo / Malmö] Johan Elmfeldt [Karlskrona / Ronneby / Lund / Malmö]


HUR How Wie come Comment JAKiM FRÅN BiLD TiLL SKRiFT
Den fundamentala skillnaden mellan bild och skrift kan sägas vara att den förra
redogör för synliga ting, skriften för tankar. trots att de båda har sina speciella
områden är de besläktade mer än man vanligen tror. Skriften har i själva verket
uppkommit ur teckningen och vårt alfabet går som bekant tillbaka på den gamla
egyptiska bildskriften, hieroglyfen. Här nedan följer ett litet schema där man kan
få en översikt över utvecklingen från hieroglyf till bokstav, från bild till skrift.

EGYPTiSK HiEROGLYF
EGYPTiSK KURSiVSKRiFT
FENiCiSK SKRiFT
TiDiG GREKiSK SKRiFT

LATiNSK SKRiFT
A B F


Man fann till och med tecken för handlingar och känslor genom symboliska tecken,
till exempel betecknade ormen gudomlighet. Men eftersom dessa teckningar var
tidsödande började skrivtecknen förkortas och förenklas vilka med tiden blev bok-
stäver. Så uppstod bokstavsskriften, som i grunden är ett slags bildstenografi.
Även nuförtiden kan denna primitiva bildskrift förekomma i våra "lägre samhälls-
skikt" såsom detta "Klocka, fötter streck"# vilket kan tydas som
"Jag blev arresterad för stöld av en klocka. Jag nekade till brottet".

i kapitlet om reklampåverkan finns fler exempel på vad enkla symboler spelar för roller i
dagens samhälle.

Ta bara återvinning, acid, Konsum / evighetssymbolen, korset, $, hakkorset, upp och nedvända kors.


iNNEHÅLLSFöRTECKNiNG

© Martin Thörnquist 20 april 1993. Specialarbetet Påverkan genom bild och skrift

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962020] *Martin Thörnquist