MTMEDiA Copy PRESENTERAR Presents Präsentiert presente présenter PRZEDSTAWiENiE

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый
Arbetsversion av Determinism och det retikulära aktiveringssystemet, Malmö latinskola, S 3 C

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 6. PORTFOLiO < Copy© < 6determinism.html
Slutgiltig version kan rekvireras från Martin Thörnquist

NÄR Whe Wann quando Quand PODCZAS 1993
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO 10.04.2021

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY MARTiN THöRNQUiST
Handledare; Sven-Åke Lydén

HUR
How Wie come Comment JAKiM

SE ÄVEN Specialarbetet genom bild och skrift

'Allting kan sägas vara förutbestämt först efteråt."
://
Martin Thörnquist SE FLER CiTAT PÅ MT ~ 3.Aesthetic

iNTRO
Detta är en översiktlig redovisning som jag gör; dels för att höja kunskapen och
betyget i psykologi, dels en framställning vilken kommer att försöka belägga
min deterministiska grundsyn. Som litteratur har använts i huvudsak tre
böcker, nämligen; Jan Adrianssons 'Bortom Arv och miljö" KRiTiK AV
DEN SOCiALA DETERMiNiSMEN Akademilitteratur, 1985, Åke W Edfeldts
'Påverkan", Bonniers samt 1973
Michaëls 'Hjärntvätt' Liber, 1965

Min egen teori vill jag bara först belysa helt kort. Den går ut på att människan inte
kan påverka sin tillvaro mer än vad som är förutbestämt. Det innebär i förlängningen
att gränserna bör och är dragna vid arv och miljö Att säga att "det blev hans öde"
menar jag i viss mån är dennes eget fel eller rätt. Slumpen et cetera är vad jag ser
det inte bestämd förrän i den stund den inträffar. Saker är alltså inte förutbestämda
men kan ändå sägas vara eller bli medvetna efteråt. Denna språkliga kullerbytta
samt tidigare teoretisering utgör en vinkel som jag kommer att jobba utifrån...


BEGREPPET DETERMiNiSM
Enligt 'Bortom arv och miljö" är determinism det som handlar om "[v]ad som än
sker, sker det med nödvändighet; ingenting annat skulle kunnat inträffa än det
faktiskt inträffade. Detta förhållande gäller också för människan och hennes
föreställningsvärld, tankar och handlingar, sociala liv et cetera". [sidan 64]

En annan definition enligt lexikon är en "åskådning som hävdar att det som sker
är strängt betingat av allt som skett tidigare och som förnekar viljans frihet".

Manipulation av ett eller annat slag till exempel hot och löfte styr den vilja som
man vanligen önskar vore fri. Dessutom styrs människan av omedvetna konflikter
som ofta uppkommit under uppväxten, för att anknyta till Freuds psykoanalytiska
modell. Försvarsmekanismerna kan också sägas vara något som styr vårt hand-
lande. En ytterligare är RAS som förklaras här nedan. En fråga som måste förbli
öppen är om mer information leder till bättre beslutsprocesser eller var och en
av oss redan är mer eller mindre manipulerad.

Och då kanske det är för sent. man skulle kunna fråga sig om mänskligheten
verkligen är medveten om vad begreppet medvetande är. Eftersom hjärnans
’tolkning" ju beror på var nervimpulserna hamnat kan man anta att de inte blir
medvetna förrän ett annat intryck eller stimulus utifrån "drar det med sig".
Om detta handlar om slump, determinism eller vårt ego kan diskuteras.
Det är på grund av ovanstående det är så svårt att ge en definition på
vad hjärntvätt eller manipulation är. En skrämmande detalj i sammanhanget
är att Pavlovs så fredliga hundar kända för undersökningar om den
betingade reflexen kom att användas på annat sätt i Ryssland.

Enligt 'Hjärntvätt" ska ryssarna 'ha överfört experiment med hundar på
människor. Resultatet av dessa försök förde till utvecklingen av hjärntvätts-
metodiken. Det påstås att ryssarna gjorde sina första försök under Mosva-
processerna. De utvecklade metoderna med hjälp av de vunna erfarenheterna
och lärde ut dem till kineserna". [sidan 157]

DET RETiKULÄRA AKTiVERiNGSSYSTEMET, RAS
RAS innefattar stora delar av hjärnstammen och är nätliknande [därav namnet
retikulära]. Man har kunnat finna tre skilda funktioner hos systemet. Först såsom
AKTiVERiNGS-system för storhjärnan, där det inte finns någon aktivitet från RAS
under sömnen, sedan som en OSPECiFiK väg där organet måste finnas med för
att man ska kunna minnas eller lära sig någonting överhuvudtaget. För det tredje är
RAS vårt PRiORiTERANDE organ. Detta hör dels samman med biologiska "regler"
[det klassiska; äta, sova, dricka, ha sex och undvika faror] dels med sociala regler.
Dessa hänger ihop med "behovet av trygghet och kontakt, pengar och status".
[sidan 17]

OUTRO
För att sammanföra de båda momenten i denna redovisning ska jag bara
ytterligare referera till nyss nämnda bok; då Edfeldt just beskrivit ett mentalt
påverkansexperiment [av vilken art det nu månde vara] 'Efteråt skulle vi säkert
kunna komma med någon plausibel orsak till vårt handlande, trots att den
enkla sanningen var, att vi inte kunnat handla på något annat sätt eftersom
påverkaren precis känt till vilka regler som gäller för våra prioriteringar."
[sidan 20]

© Martin Thörnquist 1993

SE ÄVEN
Specialarbetet genom bild och skrift [i original totalt 85 sidor i A4-format]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist