MTMEDiA Copy PRESENTERAR Presents Präsentiert presente présenter PRZEDSTAWiENiE

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый KORT ANALYTiSK UPPSATS

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 6. PORTFOLiO < 6uppsats.html

NÄR Whe Wann quando Quand PODCZAS ©1996
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO 05.08.2017

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY MARTiN THöRNQUiST

HUR How Wie come Comment JAKiM
Data och Språk

HUR iNVERKAR DEN NYA DiGiTALA TiDSÅLDERN PÅ MÄNNiSKORS LiV ?

Jag kommer övergripande att beröra inom vilka områden och på
vilka sätt datorn har och kommer att inverka på var och ens leverne.

SAMHÄLLSEKONOMiSKT kommer människan inte längre att
behövas som produktionsfaktor med ny avancerad teknik och nya
kommunikationsmöjligheter. industrin är automatiserad / robotiserad.
Det behövs färre för att producera mer. 80% av Sveriges idag yrkes-
verksamma är sysselsatta inom sektorerna tjänster och information.
Detsamma som skett med jordbruket sker nu med den traditionella
industrin med en mycket kraftigt minskad arbetsstyrka.

SOCiALPSYKOLOGiSKT leder detta till att människans värde
minskar på arbetsmarknaden och därmed också självkänslan.
Vi undrar om vi behövs och måste kanske skapa ett eget arbete.
Samhället kan inte längre sätta igång sysselsättning åt människor.
Det måste vi göra själva genom kreativitet och intelligens som
värdesätts högt. Vi får ett mer flexibelt liv, men måste betala
genom att ta ett större ansvar.

Detta kan ta sig uttryck i att vi kan jobba, tjäna pengar,
kommunicera med en eller flera andra och delta i
kulturella aktiviteter eller utbildning via dator.

Å andra sidan måste vi självständigt ta fler initiativ och
som sagt ansvara för det vi gör, på nätet. Alla transaktioner
och kommunikationer är redan idag registrerade av respektive
telebolag / nätoperatör. En fråga som ställs är när den personliga
integriteten överskrids. En annan om detta leder till ett ökat
kontroll- / storebrorssamhälle eller det kan leda till "det goda
informationssamhället" med fri information, tillgänglig för alla och
verkliga demokratiprocesser via datorval. Vissa hävdar att
fysiska transporter kommer att minska medan andra [och
ibland samma!] försöker lugna med att de fysiska / sociala
kontakterna / aktiviteterna inte alls kommer att minska; då
fler kommunikationer kräver sitt underhåll. Affärskontrakt
t.ex, knyts ännu inte per nät och telefonen gjorde vid sitt
intåg inte slut på den fysiska kontakten människor emellan.

Mest intressant inom datorområdet och dess inverkan är nog
utvecklingen. Den går ju så snabbt.

©1996 Martin Thörnquist, Data och Språk

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist